Superfund Blue

Systematische aandelenmarktstrategie

volgende
 

Superfund Blue maakt gebruik van een systematische, neutrale aandelenmarktstrategie die tot doel heeft consistente rendementen te produceren, ongeacht bredere marktomstandigheden met relatief lage volatiliteit. Het fonds kan meerwaarden bereiken door korte termijnhandel toe te passen op aandelen die naar verwachting beter presteren dan de totale markt. Een neutrale portefeuille wordt gecreëerd door aandelenposities met index-futures af te dekken. De volledig systematische Superfund Blue-handelsstrategie wordt toegepast op prestaties van aandelen, genoteerd op belangrijke beurzen, voornamelijk in Europa, Azië en Amerika. De bedoeling is om een minimale of zelfs geen correlatie met andere beleggingscategorieën te hebben en daarom heeft deze de potentie om effectieve spreiding in de meeste portefeuilles te creëren.

Informatie over het hier beschreven BLUE CAYMAN FUND dient niet gezien te worden als een uitnodiging in dit fonds te beleggen. Superfund is per 1 juli 2015 een BLUE UCIT fund gestart, waarin (particulire) beleggers vrij en zonder minimale inleg kunnen beleggen.

Als gevolg van de implementatie van de AIFM-richtlijn is het met ingang van 22 juli 2014 niet toegestaan te investeren in Cayman funds. Vandaar dat wij inschrijvingen of aanvragen van particuliere beleggers voor dit fonds niet in behandeling kunnen nemen.

Dus: Beleggen in BLUE UCIT is wel toegestaan!

Fondsen

Superfund Blue EUR Luxemburg Fund, geen minimale inleg meer
Superfund Blue USD Luxemburg Fund, geen minimale inleg meer

Doel: Aantrekkelijk risico/rendement-ratio

Positieve rendementen met lage volatiliteit

Zoals getoond in de afbeelding rechts, heeft Superfund Blue SPC Class A (EUR) een positief rendement opgeleverd, vergelijkbaar met de grote aandelenindices (van start in april 2005 tot en met oktober 2013) . Maar dit met aanzienlijk minder volatiliteit. Tijdens deze periode had het fonds een positief rendement van +43,3% (tegen +39,2% voor de MSCI World) met een volatiliteit van slechts 9,0% per jaar (MSCI World: 17,0% per jaar). Superfund Blue had ook positieve rendementen tijdens de kredietcrisis van 2008 (plus van 19,1%).


Bron: Teletrader; Periode: 04/2005 – 04/2015

 
  5/2010–4/2011 5/2011–4/2012 5/2012–4/2013 5/2013–4/2014 5/2014–4/2015
 Superfund Blue +8,4% -3,4% -9,8% +21,4% -4,8%
 S&P 500 +14,9% +2,5% +14,3% +17,9% +10,7%
 EURO STOXX 50 +6,9% -23,4% +17,6% +17,9% +13,0%
 Nikkei 225 -10,9% -3,3% +45,6% +3,2% +36,5%


Belangrijke mededeling: prestaties van Superfund Blue SPC klasse A (EUR) uit het verleden geven geen aanwijzing voor toekomstige resultaten van dit of van eventuele andere Superfund-fondsen, vooral niet van het fonds Superfund Blue Market Neutral. Dalingen kunnen op elk moment optreden en kunnen variëren van 10% tot 15% van de respectievelijke hoogste positie ooit van de Superfund Blue-strategie. Op elk moment is een daling van de waarde met meer dan deze cijfers ook mogelijk. Ook een volledig verlies van de geïnvesteerde hoofdsom kan niet worden uitgesloten, vanweg ehet gebruik van leverage.

 


Belangrijkste voordelen

van de Superfund Blue-fondsen

 • Doelstelling: aandelenrendement met lage volatiliteit
  Potentieel voor consistent langetermijnrendement
 • Aandelenfonds met een beschermingsstrategie
  Volledig afgedekte aandelenposities
 • Potentieel voor rendement onder alle marktomstandigheden
  Profiteren van stijgende, dalende of zijwaarts bewegende markten
 • Vrijwel geen correlatie met aandelenmarkten
  Aantrekkelijke spreiding mogelijk in aandelenportefeuilles
 
volgende
 

Copyright Superfund. All rights reserved. DisclaimerImprint

Disclaimer

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Deze website vormt geen aanbod of uitnodiging om een rekening te openen of om te beleggen in een fonds. Er is een financiële bijsluiter verkrijgbaar voor al onze producten, hierin staat informatie vermeld over de kosten en risico's van het product. Wij raden u ten zeerste aan om hier eerst kennis van te nemen alvorens u het product aanschaft. Prospectussen, jaarverslagen en brochures kunt u gratis verkrijgen door contact op te nemen met het Superfund kantoor te Amsterdam.

Superfund Asset Management GmbH heeft deze website uitsluitend gecreëerd voor het verstrekken van informatie. De informatie die hierin is opgenomen, is niet bedoeld als juridisch, fiscaal of specifiek beleggingsadvies en moet daarom niet zo worden opgevat. De informatie op deze website is voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik en alleen bestemd voor Nederland. Het is niet toegestaan de verstrekte informatie te verspreiden.

Alle hierin opgenomen informatie is samengesteld uit als betrouwbaar bekend staande bronnen van derden en is, voor zover wij dit kunnen nagaan, accuraat. Superfund Asset Management GmbH kan echter niet de volledige nauwkeurigheid van de informatie garanderen. Bovendien moet de verstrekte informatie niet worden opgevat als een aanbod van diensten te verrichten door of offerte van Superfund Asset Management. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor verlies of schade die worden veroorzaakt door het gebruiken van de hierin gepubliceerde informatie en gegevens.

Belangrijke mededeling bij Superfund RED, Superfund RED GOLD en Superfund RED SILVER: De handel in futures en opties brengt aanzienlijke risico’s met zich mee. Onder invloed van de marktontwikkelingen kunnen zich regelmatig koersdalingen van 30% tot 50% voordoen ten opzichte van de hoogste koers die de desbetreffende belegging ooit heeft bereikt. Zelfs grotere koersdalingen zijn te allen tijde mogelijk en het volledige verlies van de inleg is evenmin uit te sluiten. De fondsvaluta van Superfund RED USD, Superfund RED GOLD en Superfund RED SILVER is de Amerikaanse dollar. Door schommelingen van de USD/EUR-koers kan de intrinsieke waarde van beleggingen aanzienlijk dalen.

Belangrijke mededeling voor beleggen in Superfund BLUE: Als gevolg van de implementatie van de AIFM-Richtlijn is het met ingang van 22 juli 2014 voor particuliere beleggers niet mogelijk deelnemingen in het Fonds Superfund BLUE SPC I te verwerven. Inschrijvingen of aanvragen van particuliere beleggers voor dergelijke deelnemingen kunnen niet in behandeling worden genomen. Superfund BLUE SPC Class A (EUR) en Class A (GOLD) hoeven geen gebruik te maken van directe aankoop van aandelen, maar kunnen synthetisch handelen via 'total return swaps' op zulke aandelen, gebruikmakend van een leverage tot aan vier keer het fondsvolume. Investeren via een 'prime broker' heeft als voordeel dat het 'issuer risico' ligt bij de uitgevende instantie. Verlies in waarde kan regelmatig voorkomen, en door marktomstandigheden kan dit verlies ongeveer 10 tot 15% zijn gerekend vanaf de respectievelijke all-time-high. Waardedalingen groter dan deze cijfers kunnen te allen tijde voorkomen, en ook een compleet verlies van de inleg kan niet worden uitgesloten.

Belangrijke risico mededeling voor beleggen in Superfund GREEN / BLUE en RED GOLD: Beleggers in deze fondsen dienen bovendien met de volgende bijzondere risico’s rekening te houden. De waarde van participaties wordt niet alleen bepaald door de resultaten van de Superfund GREEN, RED en BLUE strategie, maar ook door fluctuaties in de in USD luidende koers van goud. EEN DALING VAN DE GOUDPRIJS LEIDT DIRECT TOT EEN DALING VAN DE INTRINSIEKE WAARDE VAN BELEGGINGEN (IN USD EN ANDERE VALUTA'S) IN SUPERFUND GREEN / BLUE en RED GOLD. Indien het als gevolg van in het prospectus en vergelijkbare documenten gestelde algemene handelsbeperkingen onmogelijk is het vermogen van Superfund GREEN / BLUE en RED GOLD volledig naar de goudprijs af te dekken, dan wordt een hedgepositie op goud en/of zilver ingenomen die zo dicht mogelijk in de buurt van de gewenste volledige hedge komt, evenwel zonder activa te blokkeren die nodig zijn voor de algemene toepassing van de handelsstrategie van Superfund Gold, die bij het handelsproces altijd voorrang houdt. ER KAN GEEN ENKELE GARANTIE WORDEN GEBODEN DAT DE VOLLEDIGE BELEGGINGSOPBRENGSTEN VAN HET SUPERFUND GREEN / BLUE en RED GOLD ALTIJD VOLLEDIG ZIJN AFGEDEKT NAAR DE ALSDAN GELDENDE GOUDPRIJS. Aangezien de prijs van goud in korte tijd sterk kan fluctueren, kunnen deze fondsen volatieler zijn dan andere beleggingsvormen.

Als gevolg van deze en eventuele andere risicofactoren die direct van invloed zijn op de prijs van goud, is een daling van de in USD luidende koers van aan goud gekoppelde futures en forwards direct van invloed op de intrinsieke waarde van Superfund GREEN / BLUE en RED GOLD.

Beleggers in Superfund RED GOLD/SILVER dienen bovendien met de volgende bijzondere risico’s rekening te houden. De waarde van participaties in Superfund RED GOLD/SILVER wordt niet alleen bepaald door de resultaten van de Superfund RED-strategie, maar ook door fluctuaties in de in USD luidende koers van goud en zilver. EEN DALING VAN DE GOUD- EN/OF ZILVERPRIJS LEIDT DIRECT TOT EEN DALING VAN DE INTRINSIEKE WAARDE VAN BELEGGINGEN (IN USD EN ANDERE VALUTA’S) IN SUPERFUND RED GOLD/SILVER. Indien het als gevolg van in het prospectus en vergelijkbare documenten gestelde algemene handelsbeperkingen onmogelijk is het vermogen van Superfund RED Gold/SILVER volledig naar de goud- en/of zilverprijs af te dekken, dan wordt een hedgepositie op goud en/of zilver ingenomen die zo dicht mogelijk in de buurt van de gewenste volledige hedge komt, evenwel zonder activa te blokkeren die nodig zijn voor de algemene toepassing van de handelsstrategie van Superfund RED, die bij het handelsproces altijd voorrang houdt. ER KAN GEEN ENKELE GARANTIE WORDEN GEBODEN DAT DE VOLLEDIGE BELEGGINGSOPBRENGSTEN VAN HET SUPERFUND RED GOLD/SILVER ALTIJD VOLLEDIG ZIJN AFGEDEKT NAAR DE ALSDAN GELDENDE GOUD- EN/OF ZILVERPRIJS. Aangezien de prijs van goud en zilver in korte tijd sterk kan fluctueren, kan het Superfund RED Gold/Silver volatieler zijn dan andere beleggingsvormen. Als gevolg van deze en eventuele andere risicofactoren die direct van invloed zijn op de prijs van goud en/of zilver, is een daling van de in USD luidende koers van aan goud en/of zilver gekoppelde futures en forwards direct van invloed op de intrinsieke waarde van Superfund RED GOLD/SILVER. Een daling van de goudprijs of de zilverprijs (voor respectievelijk Superfund RED Gold en Superfund RED SILVER) kan er eveneens direct toe leiden dat de inleg volledig verloren gaat.

EEN DALING VAN DE GOUDPRIJS LEIDT DIRECT TOT EEN DALING VAN DE INTRINSIEKE WAARDE (IN USD EN ANDERE VALUTA’S) VAN SUPERFUND RED GOLD. EEN DALING VAN DE ZILVERPRIJS LEIDT DIRECT TOT EEN DALING VAN DE INTRINSIEKE WAARDE (IN USD EN ANDERE VALUTA’S) VAN SUPERFUND RED SILVER.

BELANGRIJKE MEDEDELING OVER PERFORMANCESIMULATIES Superfund RED:

De uitkomsten van de simulatie zijn uitsluitend bedoeld ter informatie, om aan te geven hoe de historische resultaten zich ontwikkeld zouden hebben als er in de desbetreffende periode een vergelijkbaar Superfundproduct had bestaan. Wij willen beslist niet beweren dat een belegging in Superfund RED EUR, USD, Gold of SILVER de getoonde winsten of verliezen zal opleveren. In het verleden behaalde en gesimuleerde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst. Hoewel in de simulatie rekening is gehouden met bepaalde vergoedingen die voor de nieuwe fondsen verschuldigd zijn, kunnen de feitelijke vergoedingen uiteraard afwijken. Wij willen u er nadrukkelijk op wijzen dat bij de gesimuleerde Superfund RED-, RED GOLD- en RED SILVER-backtest is uitgegaan van USD en in USD luidende goud- en zilverkoersen. Met schommelingen in de USD/EUR-koers is bij deze simulatie geen rekening gehouden. Hypothetische resultaten kennen per definitie vele beperkingen en wij willen dan ook beslist niet beweren dat een belegging de getoonde winsten of verliezen zal opleveren. Er is namelijk vaak sprake van grote verschillen tussen hypothetische resultaten en de feitelijke resultaten die vervolgens door een fonds worden gerealiseerd.

Mocht u met inachtneming van deze disclaimer zonder enige verplichting meer informatie willen ontvangen over financiële producten, kunt u klikken op accepteren:

Hierbij accepteer ik de voorwaarden.